Adatkezelési tájékoztató

 

A Logintech Magyarország Kft. (6722
Szeged, Vitéz u. 9.., cg.: 06-09-006940, képviseletében Farsang Tamás ügyvezető,
a továbbiakban: Adatkezelő) a gazdasági
tevékenysége során az érintettek (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait
kezeli.

Az adatok
kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket
jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.
FOGALMAK

a)
„Adatkezelő”: az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.

b)
„Személyes adat”: azonosított
vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;

c)
„Adatkezelés”: a személyes
adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

d)
„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt
személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e)
„Profilalkotás”: személyes adatok
automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f)
„Adatfeldolgozó”: az a
természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g)
„Címzett”: az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;

h)
„Az érintett hozzájárulása”: az
érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i)
„Adatvédelmi incidens”: a
biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

 

2.
ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Az
adatkezelés jogalapja az Adatkezelő működésével összefüggésben minden alább meghatározott
adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Az
Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az
adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni,
illetve az adatai törlését kérni.

3.
KEZELT
ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

 

Adatkezelés

Kezelt
adatok köre

Adatkezelés
időtartama

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Önéletrajzok
átvétele

Az érintettek személyes
adatai.

A beküldő
nyilatkozata alapján.

A jelentkezők
esetleges felvétele.

Érintett
hozzájárulása.

Munkavállalók,
tanulók, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak személyi anyagainak kezelése

Az érintettek személyes
adatai

A munkaviszony
fennállása alatt, illetőleg a jogszabályban meghatározott határidő.

A munkáltatói
kötelezettségek teljesítése.

Jogszabály (Munka
Törvénykönyve, Mt) előírása és érintett hozzájárulása.

Bérszámfejtő
program adatbázisa

Munkavállalók
személyes adatai

Jogszabályban
meghatározott határidő

Munkáltatói
kötelezettség teljesítése.

Jogszabály
előírása (Mt.)

Adóbevallások
elkészítése, jövedelemigazolások kiállítása, adatszolgáltatások.

Munkavállalók
személyes adatai

A munkaviszony
fennállása alatt, jogszabályban meghatározott határidő.

Munkáltatói
kötelezettség teljesítése.

Jogszabály
előírása (Mt.)és érintett hozzájárulása.

Hírlevél

címzettek
személyes adatai

Érintett
feliratkozásától a leiratkozásig.

Üzletszerzés,
tájékoztatás

Érintett
hozzájárulása

www.biolog.hu weboldalon egyes látogatók személyes
adatai

regisztrálók
személyes adatai

érintett
hozzájárulásától annak visszavonásig

üzletszerzés,
tájékoztatás

érintett
hozzájárulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.
ADATOKAT
MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az
adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak
megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

Adatkezelő az
alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

a)
könyvelési tevékenység:

b)
jogi tevékenység: Havas Ügyvédi Iroda,
6721 Szeged, Szent I. tér 16., drhavas@gmail.com,
30-568-8996

c)
egyéb

5.
ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

a)
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek
joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel
kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az
Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá és jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való
hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére
és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött
levélben) adja meg az Adatkezelő szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem
ad.

Hozzáférési jog
gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

– kezelt adatok körének
meghatározása,

– adatkezelés célja, ideje, jogalapja
a kezelt adatok körének tekintetében,

– adattovábbítás: kinek a részére
kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,

– adatforrás megjelölése.

Az
Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal
ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat
emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az
Adatkezelő az érintett rendelkezésre.

Az
érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt
adatok helyességével nem ért egyet, úgy a jelen pontban meghatározottak szerint
kérelmezheti a rávonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését,
kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

b)
A kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Az
érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az
érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a
hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről,
kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e
címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

c) Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az
érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha

·
az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy Az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

·
az adatkezelés jogellenes, és az érintett
ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,

·
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

·
az érintett tiltakozik az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

Az
Adatkezelő az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az
érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az
érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike
fennáll:

·
a személyes adatokra már nincs szükség abból
a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

·
az érintett visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·
az érintett saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,

·
az érintett tiltakozik a rá vonatkozó
személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik,

·
 a
személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

·
a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül
gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

Az
érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az
adatkezelés szükséges

·
a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·
népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;

·
a közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez
való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy

·
 jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e)
Adathordozhatósághoz való jog

Az
adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse és a
továbbiakban felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa
átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.
Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság,
egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós
adatok stb.)

Az
érintett a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes
adatokat:

·
tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja,

·
jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,

·
kérheti az adatok közvetlen továbbítását a
másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.

Az
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai
úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az
Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván
élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja a azon
adatait, melyet az Adatkezelő részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon
megadott részére annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő
érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog
keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet önkéntesen
megadott az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az
adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével.

f.)
Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Az
érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok
közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezeli az Adatkezelő. Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy
postai úton) tud.

g.)
Kérelem teljesítésének határideje

Az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5. f.) pont szerinti
bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az
Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett
másként kéri.

6.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az
érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség. Az érintett a
jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Farsang
Tamás ügyvezető

Levelezési cím: Logintech
Kft. 6722 Szeged, Vitéz u. 9.

Telefonszám: +36 (62) 424-379

E-mailcím: tamas.farsang@logintech.hu

Az
érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre
figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat
számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az
Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az
érintett a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
alapján – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; http://www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt
érvényesítheti jogait.

8.
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az
adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság
tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek
körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az
elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy
adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira
nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja
az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9.
ADATBIZTONSÁG

Az
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy
átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő
fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési
Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

Az Adatkezelési
Tájékoztató elérhető papír alapú formátumban a Logintech Magyarország Kft. 6722
Szeged, Vitéz u. 9. alatti telephelyén.

Egységes
szerkezetben

 

Szeged,
2023. január 1.

Farsang Tamás
ügyvezető

Logintech
Magyarország Kft.

adatkezelő